Annglass - sítotisk

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností ANGLASS s.r.o., se sídlem Sobůlky 300, 697 01 Sobůlky, IČ: 28295684 (dále jen "ANGLASS") a druhými stranami (dále jen "zákazník").

Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a poskytování služeb ANGLASS, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky zákazníka jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu obou smluvních stran.

2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě písemné, e-mailové, telefonické nebo ústní objednávky zákazníka. Objednávka musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání zákazníka

b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)

c) druh služby nebo zboží, který jednoznačně určuje předmět objednávky

d) množství požadovaných kusů produktů

e) místo a termín dodání

f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny nebo ceny díla

g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce zákazníka

Před uzavřením první smlouvy mezi ANGLASS a zákazníkem v rámci jejich obchodních vztahů musí zákazník předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

Zákazník se zavazuje předmět či službu plnění převzít v dohodnutých termínech a řádně zaplatit.

3. Ceny

Ceny služeb a zboží jsou stanoveny dle ceníku ANGLASS platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Vyhotovená kalkulace je závazná pouze za předpokladu dodání veškerých informací nutných ke správnému stanovení ceny. Při změně některých parametrů kalkulace si ANGLASS vyhrazuje právo na změnu ceny. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceně zboží nebo služby není započítáno balné a doprava, které budou fakturovány zvlášť.

Za součást dodávky není považována grafická příprava, tisková data a jiné komponenty potřebné k realizaci zakázky. Tyto zůstávají majetkem ANGLASS.

ANGLASS si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/-5% z objednaného počtu kusů s provedenou službou na zboží.

4. Termín plnění a dodací lhůta

Lhůta pro dodání zboží nebo služby na zboží začíná běžet následující den po uzavření kupní smlouvy, konečného odsouhlasení návrhu potisku či jiné služby, případně zaplacením zálohy, pokud byla záloha sjednána.

Dnem dodání je den odeslání či předání zboží nebo provedené služby na zboží k přepravě nebo převzetí zboží, případně služby na zboží zákazníkem v provozovně ANGLASS. Dodávky po částech jsou možné po dohodě se zákazníkem.

Pokud zákazník nepřevezme zboží nebo provedenou službu na zboží ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že ANGLASS může po zákazníkovi požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny.

5. Expedice a přechod rizika

Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno zabalené tak, aby se zabránilo jeho poškození. Riziko nahodilé zkázy přechází na zákazníka okamžikem jeho předání dopravci či zákazníkovi.

6. Vadné a pozdní plnění

ANGLASS odpovídá zákazníkovi za vady zboží dle § 422 zákona č. 513/1991 Sb.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží a provedenou službu co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží a provedenou službu neprodleně při jeho převzetí. Zjistí-li u zboží nebo provedené služby vadu, je povinen zjištěnou vadu v místě odběru zboží ANGLASS neprodleně oznámit. ANGLASS zákazníkovi zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo provedením chybějící služby nebo dodáním náhradního zboží či služby za zboží či službu vadnou, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit či dodat náhradní zboží nebo službu, ANGLASS tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu zákazníka vyrozumí.

Při dodání zboží, případně služby provedené na zboží zákazníkovi prostřednictvím dopravce je zákazník povinen uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží nebo poskytnuté služby do 3 pracovních dnů od předání zboží nebo služby provedené na zboží dopravcem. Zákazník je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u ANGLASS písemně, s popisem vady. V případě vady druhu zboží nebo služby je zákazník oprávněn požadovat dodání náhradního zboží nebo provedení služby na zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno ANGLASS v původním balení. ANGLASS zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem. Není-li možné vadu odstranit bezodkladně, ANGLASS tak učiní v nebližším možném termínu. O tomto termínu zákazníka vyrozumí.

Za vadu na provedené službě na zboží se nepovažují odchylky v barevnosti, které jsou způsobeny použitou technologií v kombinaci s materiálem. Na jednotlivé možné odchylky bude zákazník upozorněn.

ANGLASS neodpovídá zákazníkovi za škody vzniklé nesprávným použitím a nebo skladováním dodaného zboží.

7. Platební podmínky a výhrada vlastnictví

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně ANGLASS, je zákazník povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.

ANGLASS vystaví fakturu po dodání zboží nebo provedení služby na zboží. V pochybnostech se má za to, že zákazník fakturu obdržel 5. den po dodání zboží nebo provedení služby na zboží.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se zákazník uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem ANGLASS. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na zákazníka. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Zákazník se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům ANGLASS.

Povinnost zákazníka zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

8. Odstoupení od smlouvy

ANGLASS může od smlouvy odstoupit, jestliže je zákazník v prodlení s úhradou sjednané zálohy o více jak 7 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany zákazníka je ANGLASS oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží nebo služby, má ANGLASS právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4. těchto Podmínek.

Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

9. Jiná ustanovení


Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši.  Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.


ANGLASS si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost ANGLASS vyhlásí vhodným způsobem. Zákazník má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných obchodních podmínek, tento nesouhlas sdělit ANGLASS ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl. Neučiní-li tak, má se za to, že zákazník změny či doplňky akceptoval.

 

Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.

ANGLASS neodpovídá zákazníkovi za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně ANGLASS po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností, případně k odstoupení od smlouvy ze strany ANGLASS. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů ANGLASS.

Za veškerá práva a závazky vyplývající z užívání zadaných předloh k výrobě ručí zadavatel.

ANGLASS neručí za právní vady zboží.

Zákazník se zavazuje neprodleně oznámit ANGLASS jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti zákazníka se veškeré pohledávky ANGLASS vůči zákazníkovi stávají splatnými v den, kdy se ANGLASS o této platební neschopnosti dozvěděl. ANGLASS je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

Pokud zákazník odepře či zmaří doručení listiny od ANGLASS, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

Zákazník tímto uděluje souhlas ANGLASS, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb, k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Zákazník tímto dává ANGLASS souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek ANGLASS.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2015.

Objednávkový formulář


Kontaktní data:


Poznámka:


Sítotisk

Sítotisk je technologie, při níž se pomocí těrky protírá barva propustnými ...

Tamponový tisk

Tamponový tisk, potisk skla, potisk plastů, potisk netradičních povrchů

Digitální tisk

Digitálním tiskem se rozumí tiskové způsoby, kterými lze  vytvořit tiskoviny již...

Průmyslový tisk

Jedná se převážně o potisk velkých sérií celých předmětů nebo jejich částí ...

Reklamní potisk

Nabídka, dodání a potisk reklamních předmětů dle přání zákazníka

Pískování

Pískování je technologický postup opracování povrchu skla...

Foukání skla

V ručním foukání skla máme mnohaletou tradici.

rychlý kontakt